Dla dzieci i młodzieży - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni

temat Indywidulane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
cele Usprawnianie głęboko zaburzonych funkcji percepcyjnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Maria Korzun, Katarzyna Nawalska, Wiesława Taraszkiewicz, Anna Kisielewska, Marta Putra
grupa Uczniowie klas I-VI

 

temat Terapia indywidualna dla uczniów słabowidzących
cele Usprawnianie zaburzonego zmysłu wzroku
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-VII

 

temat Indywidualna terapia logopedyczna
cele Stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień, korygowanie zaburzeń mowy, podnoszenie sprawności językowej
osoba prowadząca Anna Remelska, Mirosława Sielicka, Maria Sadowska
grupa Uczniowie klas I-VIII

 

temat Indywidualne zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
cele Rozwój umiejętności społecznych. Uczenie umiejętności organizacji pracy. Usprawnianie funkcji percepcyjnych.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz
grupa Uczniowie klas I-VI

 

temat Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci doświadczających niepowodzeń w uczeniu się matematyki
cele

Rozwój umiejętności matematycznych, wsparcie dzieci w radzeniu sobie z niepowodzeniami

osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-VI

 

temat Indywidualna terapia poznawcza wg metody Feuerstein’a
cele Rozwijanie krytycznego myślenia i samodzielności poznawczej
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie szkół podstawowych od 7 r.ż.

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

temat Zajęcia edukacyjno-rozwojowe
cele Rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi i samym sobą, wzmacnianie poczucia własnej wartości
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas III-IV
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu

 

temat "Przyjaciele Zippiego"
cele Rozwijanie umiejętności psychospołecznych
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas II-III
czas trwania zajęć Cykl zajęć - 1 raz w tygodniu (24 spotkania)

 

temat Trening inteligencji dla uczniów zdolnych
cele

Wzbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy, doskonalenie zdolności intelektualnych

osoba prowadząca Barbara Leśniewska-Gawryś
grupa Uczniowie klas V-VI
czas trwania zajęć Cykl 5 spotkań - 1 raz w tygodniu (II semestr)

 

temat Mistrz ortografii
cele Doskonalenie sprawności ortograficznej
osoba prowadząca Maria Korzun
grupa Uczniowie klas V
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu

 

temat Trening pewności siebie – dla uczniów, którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej
cele Wsparcie i pomoc uczniom, którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej
osoba prowadząca Marta Putra, Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu (II semestr)

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat Program profilaktyczny "Cukierki"
cele Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; kształtowanie postawy dystansu wobec osób nieznajomych
osoba prowadząca Maria Korzun
grupa Uczniowie klas II
czas trwania zajęć Spotkanie jednorazowe (3 godziny dydaktyczne)

 

temat Inteligencja emocjonalna
cele Warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną, szczególnie umiejętności rozpoznawania uczuć u siebie i innych
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas IV-VIII
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat Zajęcia profilaktyczne według programu „Spójrz inaczej”
cele Kształtowanie umiejętności społecznych
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)

 

temat Zajęcia profilaktyczne według programu ,,Spójrz inaczej na agresję”
cele Rozwijanie poczucia własnej wartości, samoświadomości oraz kompetencji społecznych
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Jedno spotkanie - 2 godziny

 

temat Zajęcia profilaktyczne z zakresu higieny pracy umysłowej
cele Kształtowanie umiejętności organizowania pracy umysłowej
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)

 

temat ,,Jak pokonywać trudności w nauce” - zajęcia profilaktyczne
cele Rozwijanie umiejętności oceny samego siebie, określania celu i sposobów jego realizacji
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat "Uczę się, bo lubię i chcę"
cele Budowanie motywacji do nauki, rozwijanie samodzielności  w organizowaniu i planowaniu nauki, zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat pamięci i uwagi
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas IV-VIII
czas trwania zajęć Cykl zajęć (2 spotkania po 1 godzinie lekcyjnej, z przerwą 1-2 tygodnie)

 

temat "Warsztaty kreatywnego myślenia"
cele Stymulowanie zdolności kreatywnego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter, Marta Putra, Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VIII
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat Profilaktyka uzależnień - papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze
cele Zdobycie wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych i sposobach unikania tych zagrożeń
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas IV-VIII
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat "Moja motywacja"
cele Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas VIII
czas trwania zajęć 2 godziny

do góry