Dla dzieci i młodzieży - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni

temat Indywidualne zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej.
cele Rozwój umiejętności społecznych. Uczenie umiejętności organizacji pracy. Usprawnianie funkcji percepcyjnych.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-VI
czas trwania zajęć 1 godzina raz w tygodniu
miejsce Poradnia

 

temat Indywidulane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
cele Usprawnianie głęboko zaburzonych funkcji percepcyjnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Maria Korzun, Maria Kowalewska, Katarzyna Nawalska, Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-VI
czas trwania zajęć 1 godzina raz w tygodniu
miejsce Poradnia

 

temat Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci doświadczających niepowodzeń w uczeniu się matematyki.
cele Rozwój umiejętności matematycznych, wsparcie dzieci w radzeniu sobie z niepowodzeniami.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-VI
czas trwania zajęć 1 godzina raz w tygodniu
miejsce Poradnia

 

temat Indywidulane zajęcia terapeutyczne dla dzieci słabosłyszących.
cele Usprawnianie zaburzonego zmysłu słuchu, reedukacja.
osoba prowadząca Maria Kowalewska
grupa Uczniowie klas I-VI
czas trwania zajęć 1 godzina raz w tygodniu
miejsce Poradnia

 

temat Terapia indywidualna dla uczniów słabowidzących.
cele Usprawnianie zaburzonego zmysłu wzroku.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-VI
czas trwania zajęć 1 godzina raz w tygodniu
miejsce Poradnia

 

temat Indywidualna terapia poznawcza wg metody Feuerstein’a.
cele Rozwijanie krytycznego myślenia i samodzielności poznawczej.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie szkół podstawowych od 7 r.ż.
czas trwania zajęć 1 godzina raz w tygodniu
miejsce Poradnia

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

temat Zajęcia edukacyjno-rozwojowe.
cele Rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi i samym sobą, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas III-IV
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 godzina raz w tygodniu
miejsce Poradnia

 

temat "Przyjaciele Zippiego"
cele Rozwijanie umiejętności psychospołecznych.
osoba prowadząca Joanna Śliwowska, Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas II
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 godzina raz w tygodniu (24 spotkania)
miejsce Poradnia

 

temat Mistrz ortografii.
cele Doskonalenie sprawności ortograficznej.
osoba prowadząca Maria Kowalewska
grupa Uczniowie klas V
czas trwania zajęć Cykl spotkań - raz w tygodniu
miejsce Poradnia

 

temat Ogólnorozwojowe zajęcia stymulujące z elementami integracji sensorycznej.
cele Angażowanie i rozwijanie wszystkich zmysłów, nabywanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
osoba prowadząca Jolanta Jargiło
grupa Uczniowie klas I
czas trwania zajęć Cykl 12 spotkań - 1 godzina raz w tygodniu
miejsce Poradnia

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat "Tęcza emocji" - warsztaty psychoedukacyjne.
cele Trenowanie umiejętności rozpoznawania emocji, rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami.
osoba prowadząca Joanna Śliwowska
grupa Uczniowie klas I
czas trwania zajęć 2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat Program profilaktyczny "Cukierki".
cele Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; kształtowanie postawy dystansu wobec osób nieznajomych.
osoba prowadząca Maria Korzun
grupa Uczniowie klas II
czas trwania zajęć Spotkanie jednorazowe (od 4 do 6 godzin)
miejsce Szkoła

 

temat Inteligencja emocjonalna.
cele Wprowadzenie uczniów do tematyki inteligencji emocjonalnej, kształtowanie umiejętności zarządzania uczuciami i wykorzystywania ich do własnego rozwoju.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat Zajęcia profilaktyczne według programu „Spójrz inaczej”.
cele Kształtowanie umiejętności społecznych.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)
miejsce Szkoła

 

temat Zajęcia profilaktyczne według programu ,,Spójrz inaczej na agresję”.
cele Rozwijanie poczucia własnej wartości, samoświadomości oraz kompetencji społecznych.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Jedno spotkanie - 2 godziny
miejsce Szkoła

 

temat Zajęcia profilaktyczne PEACE 4 KIDS.
cele Rozwój umiejętności psychospołecznych.
osoba prowadząca Małgorzata Osowska
grupa Uczniowie klas IV
czas trwania zajęć 4 spotkania (każde po 2 godziny dydaktyczne)
miejsce Szkoła

 

temat "Jak się uczyć?" - warsztaty.
cele Poznanie metod efektywnego uczenia się.
osoba prowadząca Barbara Leśniewska-Gawryś
grupa Uczniowie klas IV
czas trwania zajęć 1 godzina dydaktyczna
miejsce Szkoła

 

temat Zajęcia profilaktyczne z zakresu higieny pracy umysłowej.
cele Kształtowanie umiejętności organizowania pracy umysłowej.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)
miejsce Szkoła

 

temat ,,Jak pokonywać trudności w nauce” - zajęcia profilaktyczne.
cele Rozwijanie umiejętności oceny samego siebie, określania celu i sposobów jego realizacji.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat "Uczę się, bo lubię i chcę."
cele Budowanie motywacji do nauki, rozwijanie samodzielności w organizowaniu i planowaniu nauki w domu oraz zapoznanie z technikami efektywnego uczenia się różnymi metodami.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Cykl zajęć (2 spotkania po 1 godzinie lekcyjnej, z przerwą 1-2 tygodnie)
miejsce Szkoła

 

temat "Warsztaty kreatywnego myślenia."
cele Stymulowanie zdolności kreatywnego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter, Marta Putra
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

 

temat Profilaktyka uzależnień - papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze.
cele Zdobycie wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych i sposobach unikania tych zagrożeń.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat "Podaruj mi skrzydła" - warsztaty kreatywności.
cele Rozbudzanie u uczniów ciekawości poznawczej oraz wiary we własne możliwości.
osoba prowadząca Marta Putra, Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas V
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

 

temat "Świat zawodów bez tajemnic".
cele Wprowadzenie uczniów w tematykę świata pracy i zawodów.
osoba prowadząca Marta Putra, Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas VI
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

do góry